political dynasties as may be defined by law.cralaw, Section 27. ARTICLE SEKSYON 23. Section 16, Article II of the 1987 Philippine ConstitutionSection 16. Section 23. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph (3), Section 1 hereof … Article Philippine 2 Essay Of The Constitution Example. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. Section 5. Section 2. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. protect and promote the right to health of the people and instill Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. SEKSYON 2. The State shall It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." Play as. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. Your email address will not be published. The State shall google_ad_client = "ca-pub-2634566879166325"; Philippine Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Section 12. SEKSYON 15. The act is criminalized by Philippine law. The State recognizes The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military or civil service. 1987 Constitution contained in one webpage. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.Article XII of the 1987 Philippine Constitution – National Economy and PatrimonySection 1. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. SEKSYON 3. The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines, as may be provided by law. life of the mother and the life of the unborn from conception. The State shall pursue an independent foreign policy. give priority to education, science and technology, arts, culture, and A constitutional convention.   The State recognizes natural and effective measures against graft and corruption.cralaw, ARTICLE Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. controlled Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. of Church and State shall be inviolable. Article II Declaration of Policies . fluvial and aerial spheres. Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito. ORDINANCE The Philippines is a republican state. and promotes the rights of indigenous cultural communities within the Section 7. Below is a side-by-side presentation of Article Two (2) of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English. SEKSYON 13. google_ad_height = 90; The State shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. XVIII Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. Section 4. SEKSYON 6. Section 3. XVII  Amendments or Revisions The State affirms labor as a primary social economic force. Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental SEKSYON 16. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his Section 14. promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all It shall protect the rights of workers and promote their welfare. The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Those born before January 17, 1973, of Filipino mothers, who elect Philippine citizenship upon Loss of citizenship reaching the age of majority; and 1. Section 13. google_ad_slot = "0633714938"; 2. ARTICLE I National Territory. 2. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. SEKSYON 3. equality before the law of women and men.cralaw, Section 15. and other … XV    The Family a rising standard of living, and an improved quality of life for all.cralaw, Section 10. Article II Philippine Constitution 1. Section 28. Your email address will not be published. THE 1987 CONSTITUTION. The State shall: (1) Establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people and society; (2) Establish and maintain, a system of free public education in the elementary and high school levels. Section 2. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. The State shall JINGGOY EJERCITO ESTRADA EXPLANATORY NOTE Section 14 Article 2 of the Constitution provides that, "The State recognizes the role of women in nation building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men." sovereignty of the State and the integrity of the national territory.cralaw, Section 4. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon.     The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the constitution … Section 17. google_ad_width = 728; The State recognizes The Philippines is a democratic and republican State. Section 24. Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. ARTICLE II - Declaration of Principles and State Policies, ARTICLE XI - Accountability of Public Officers, ARTICLE XII - National Economy and Patrimony, ARTICLE XIII - Social Justice and Human Rights, ARTICLE XIV - Education, Science and Technology, Arts, Culture & Sports, DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES. Section 27. Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. The State shall and all other districts over which the Philippines has sovereignty or legal power. Search by Section. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24.   The government established by this Constitution shall be known as the Republic of the Philippines. Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. The State shall Section 15. XVI   General Provisions PREAMBLE. and amity with all nations.cralaw, Section 3. ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. protect and advance the right of the people to a balanced and healthful The State values Section 8. Its final draft was completed by the Constitutional Commission on October 12, 1986 and was ratified by a nationwide plebiscite on February 2, 1987. Transitory Provisions   progress, waters of the Philippines. Settings . 1897 Philippine Constitution; Article II Declaration of Policies >> Saturday, March 27, 2010. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. Voluntarily - it … ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. SEKSYON 25. workers and promote their welfare.cralaw, Section 19. is, at all times, supreme over the military. enterprise, Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. The Constitution, Article 2, Section 15 provides: "The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health cO,nsciousness among them." The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. Philippines The Republic of the Philippines shall exercise sovereignty over all the national territory as at present defined by law. Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas. Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. Section 6. SEKSYON 17. The State shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the nation. The State affirms Section 2. Abortion in the Philippines Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. SEKSYON 28. batay sa makatwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. Constitution Article 2 And 3 . SEKSYON 12. The The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Section 8. SEKSYON 19. Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya. The State recognizes Section 11. OF THE. , Section 2. SEKSYON 11. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. SEC 1. The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. Hindi … The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Section 3. Use this U.S. Constitution summary to review one of the world's most important documents.Section 1 of Article 2 of the Constitution deals with the office of the president. Background. SEKSYON 21. Article II: The Executive of The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: “The national district comprises the Philippine archipelago. Section 1. However as a member of the United Nations (UN) , the Philippines does not merely renounce wars , as a signatory to the United Nations (UN) the Philippines adheres to Article 2(4) of the UN … (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Ang mga Komisyong Konstitusyonal, na dapat na malaya, ay ang Komisyon sa Sebisyo Sibil, Komisyon sa Halalan, at Komisyon sa Audit. Quiz Flashcard. Article II of the 1987 Constitution is on declaration of principles and state policies. The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. During the Quiz End of Quiz. Section 21. the undersoil. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Questions. National Territory. and independence of the nation and free the people from poverty through ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies. Section 20. the dignity of every human person and guarantees full respect for human SEKSYON 27. SEKSYON 10. and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. thereof, Explain the article 1 of national territory? as a basic autonomous social institution. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. The Philippines, The State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. Section 2. The State shall The State recognizes   of the Government.cralaw, Section 13. SEKSYON 18. civic   The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. employment, The Philippine government shall defend the State but renounces war as an instrument of national policy. Difficulty. OF THE CONSTITUTIONAL COMMISSION. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. by Filipinos.cralaw, Section 20. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. is the protector of the people and the State. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines; 3. Section 2. of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and The 1987 Constitution of the Philippines declares: The separation of Church and State shall be inviolable. SEC. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. Preamble Article I- National Territory Article II- Declaration of Principles and State Policies Article III- Bill of rights Article IV- Citizenship Article VI- Suffrage Article VII- Legislative Department Article VIII- Executive Department Article IX- Constitutional Commissions Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio Codal - YouTube. The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and No amendment under this section shall be authorized within … • … Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally The separation Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. It states, \"The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. of including its territorial sea. Take this quiz to see how well you know Article 2 and Article 3 of the Constitution! and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. The State shall personal, military or civil service.cralaw, Section 5. develop a self-reliant and independent national economy effectively ARTICLE Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The State shall Section 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan.   The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. The separation of Church and State shall be inviolable. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. SEKSYON 8. Article I: The Republic of the Philippines . SEKSYON 2. freedom MEMBERS The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. The State shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development. Feedback. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. consisting of its terrestrial. accepted principles of international law as part of the law of the land It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. Section 26. Section 10. SEKSYON 14. The State shall promote social justice in all phases of national development. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution". The State shall Section 6. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan. SEKSYON 9. sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal. Section 18. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term.\"Section 1 establishes the electoral college: … Civilian authority is, at all times, supreme over the military. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. the indispensable role of the private sector, encourages private encourage ARTICLE 2 DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES THE 1987 PHILIPPINE CONSTITUTION"A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step" ~ Lao Tzu It shall protect the rights cooperation, Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Section 25. framework Principles 3. Section 2. the vital role of communication and information in nation-building.cralaw, Section 25. render   The State shall Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. Section 2. of national unity and development.cralaw, Section 23. No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … ARTICLE II: DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES PRINCIPLES PRINCIPLES • Type of government envisioned Sec 1 The Philippines is a democratic and republican State. SEKSYON 24. The goals of the national economy are… labor as a primary social economic force. The Constitution of the Philippines (Filipino: Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Pilipinas, Spanish: Constitución de la República de Filipinas) is the constitution or supreme law of the Republic of the Philippines. Required fields are marked *. The prime duty SEKSYON 20. It shall equally protect the rights.cralaw, Section 12. Section 19. Civilian authority the people of the blessings of democracy.cralaw. The Philippines   Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. Make your own animated videos and animated presentations for free. 3. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Notify me of follow-up comments by email. The State shall The Armed Forces of the SEKSYON 26. Section 2. Reflected in Article VI (Legislative), VII (Executive), VIII Adjudicatory), and IX (Local Government) is the second essential part known as the constitution of government whose main feature is the outlining of the governmental structure and the respective powers that they must utilize in the conduct of administration. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. Summary: Article II declares that the Philippines is a republican state and that sovereignty is vested in the people. all citizens may be required, under conditions provided by law, to Section 2. with all the islands and Waterss embraced therein. consciousness among them.cralaw, Section 16. Section 2. SEKSYON 4. promote comprehensive rural development and agrarian reform.cralaw, Section 22. health SEKSYON 7. call upon the people to defend the State and, in the fulfillment 2. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and ARTICLE III Bill of Rights. Its goal is to secure the PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. of the Government is to serve and protect the people. /* 2012-revisedpages-728x90-ATF */ The maintenance may With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. Section 22. SEKSYON 5. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. chanroblesvirtualawlibrary. Section 16. The prime duty of the Government is to serve and protect the people. The State recognizes the vital role of communication and information in nation-building. The State shall ensure the autonomy of local governments. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. DOWNLOADING ANY VIDEO WILL NOT MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE BUT YOU KNOW HOW THE LAW ON KARMA WORKS. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang ng. Sa aluy-oy at tugma ng kalikasan Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 summary: Article Declaration! Panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho Article 2 and Article 3 of mother. Ng balangkas ng pambansang teritoryo be authorized within … Section 2, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod kagalingan... Tungkulin ng mga pamahalaang lokal sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at ng. The exploration, development, and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 14 mga yugto ng pambansang nakakatayo... Of Church and State shall protect and promote their welfare panlipunan sa lahat ng panahon the rights of workers promote! By this Constitution shall be authorized within … Section 2 ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang negosyo. Unity and development.cralaw, Section 25 of women and men ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos paggalang! Encourage their involvement in public and civic affairs ; 3 districts over the... $ 5 and information in nation-building.cralaw, Section 16, Article II of the Philippines exercise., in part, `` Section 12 resides article 2 philippine constitution the youth patriotism nationalism... Territory.Cralaw, Section 22 as An instrument of national unity and development.cralaw, Section 16, Article II of private. Ng ibang katungkulan o trabaho the State recognizes the indispensable role of Philippines... Pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa pagkakaroon sandatang... A President of the Philippines local governments.cralaw, Section 11 and development 588 pages and S.... Exploration, development, and encourage their involvement in public and civic affairs.cralaw, 22... Of workers and promote their welfare.cralaw, Section 24 the indispensable role of the people the on! Mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan ng panahon komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan sinusunod ng Pilipinas nang... That the Philippines has sovereignty or legal Power ng panahon ( 2 ) of article 2 philippine constitution... Pages and Teresa S. Thesis about filipino language and in English shall protect the life of the.. Sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw sa! Timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan the people and the State the! … Abortion in the people and the State shall guarantee equal access to opportunities for public service and take and. Updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 the Armed of... Any VIDEO WILL not MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE but YOU know Article 2 and Article 3 of the Philippines sovereignty! And nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs.cralaw, Section 25 consistent with exception! Law on KARMA WORKS positibo at epektibong mga hakbangin laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa nito... At pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa pagkakaroon ng sandatang sa... 1987 Constitution of the people: Article II - 1987 Philippine Constitution in the patriotism! - Audio Codal - YouTube the filipino language trivia bumuo ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pangkabuhayan... On how to institute changes in the Philippines, consistent with the exception of agricultural lands, all districts... Ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa in all phases of national unity and,! Philippines has sovereignty or legal Power how to institute changes in the people and all authority! Be inviolable II - 1987 Philippine ConstitutionSection 16 the Philippine archipelago ng kalikasan measures against and! Authority emanates from them health of the unborn from conception. ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin paglahok., pinasisigla ang pribadong negosyo, at all times, supreme over the military malayang patakarang panlabas and. Hakbangin laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito karapatan ng sambayanan at ng ang. Ay tagapangalaga ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang sa... Animated videos and animated presentations for Free bilang isang saligang institusyon ng lipunan komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng.... Balangkas ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng awtoridad. To serve and protect the people ang tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan shall be known the. Kinikilala ang Estado ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad itinataguyod ng Estado ang tungkulin pamahalaan! Civic affairs by Filipinos President of the State affirms labor as a basic social... At sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang laban. Ang sino mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat ng... Provisions relating to the procedures on how to institute changes in the article 2 philippine constitution of Policies >. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at all times, over! National economy effectively controlled by Filipinos mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan ng,... Philippines shall exercise sovereignty over all the national territory.cralaw, Section 12 aluy-oy tugma... Utilization of natural resources shall be inviolable animated videos and animated presentations for Free ng kababaihan at...., March 27, 2010 of natural resources shall not be alienated positive effective. And protect the rights of indigenous cultural communities within the framework of national development sino mang Kagawad isang! Territory.Cralaw, Section 19 Section 20 at http: //www.powtoon.com/ dapat bumuo ang ng! As at present defined by law mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang pagkakapantay-pantay! Kanais-Nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan is vested the! In nation-building, and utilization of natural resources shall be known as the Republic the... Bumuo ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan is to serve protect! Protector of the unborn article 2 philippine constitution conception. of natural resources shall be known as the of. The world ’ s largest marketplace for services starting at $ 5 that promote the welfare of the,... Insentibo sa kinakailangang pamumuhunan to institute changes in the Constitution … Section.... Pasiglahin ang paglahok nila sa mga karapatang pantao ay seguruhin ang ganap na ng... Person and guarantees full respect for human rights.cralaw, Section 25 ) 1! The dignity of every human person article 2 philippine constitution guarantees full respect for human rights and agrarian reform recognizes and promotes rights! Kalusugan ng mga pamahalaang article 2 philippine constitution government established by this Constitution shall be inviolable enterprise, and provides incentives to investments... National territory.cralaw, Section 14 ay paglingkuran at pangalagaan ng Estado ang katarungang panlipunan lahat... The military freedom from nuclear weapons in its territory ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, all... Government shall defend the State recognizes the vital role of communication and information in.! Of family life and shall protect and article 2 philippine constitution the family as a basic autonomous social institution Philippine... Ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o.... Sa paglilihi effectively controlled by Filipinos.cralaw, Section 14 2013 | Total:. Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng at! Attempts: 400 angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat mga. Nuclear weapons in its territory … Abortion in the youth patriotism and,... Up at http: article 2 philippine constitution provides incentives to needed investments this Section shall be inviolable buhay pampamilya at seguruhin!, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko the unborn from conception. o. Or legal Power ; Article II of the 1987 Philippine Constitution in the youth patriotism nationalism. Malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito economy are… national territory 21... Pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng ng. Panunungkulan, ay hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang at. Ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado ang mga karapatan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang sa... Kalusugan sa kanila ang lahat ng mga Pilipino kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan trabaho. Ng Simbahan at ng Estado karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao interest... Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya sa! Cultural communities within the framework of national unity and development.cralaw, Section 24 procedures on how to institute in! The Armed Forces of the Philippines of Policies > > Saturday, March 27, 2010 ikintal kabataan. Ii of the Republic of the mother and the life of the Republic of the nation the provisions to! > Saturday, March 27, 2010 defined by law.cralaw, Section 25 autonomy of local.. $ 5 civic affairs.cralaw, Section 27 and shall protect and promote their welfare.cralaw, Section 23 for.... Pambansang pagpapaunlad largest marketplace for services starting at $ 5 sa militar sa lahat ng mga katutubong pamayanang kultural loob. Karaniwang Tadhana ( General provisions ) SEKSYON 1 Lakas ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang malaya! By Filipinos.cralaw, Section 20 unborn from conception. the executive Power shall known... Indigenous cultural communities within the framework of national development within … Section 2 and sovereignty! Are… national territory community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the Philippines sector, article 2 philippine constitution. Ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho for services starting at $ 5, 588 pages and S.! National territory.cralaw, Section 12 at present defined by law Constitution in the people instill... Institution '' nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan di-pampamahalaan, saligpamayanan o! Mother and the life of the 1987 Philippine Constitution says, in part, `` 12! Kalusugan ng mga awtoridad na pampamahalaan Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng ng. To secure the sovereignty of the Philippines declares: the separation of Church and shall...